Email: moitruongbactrungnam@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẮC TRUNG NAM
Địa chỉ: Số 2/39E Đường Bình Nhâm 03, Khu phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
HOTLINE: |098.139.6789
HOTLINE: |091.883.5045
Gọi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

CHẤT THẢI NGUY HẠI

 
CHẤT THẢI NGUY HẠI

CHẤT THẢI NGUY HẠI

 
QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Mọi chi tiết xin Liên hệ 098.139.6789 để được hỗ trợ 


Quy định về chất thải nguy hại

+ Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
+ Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
+ Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
+ Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về Quản lý chất thải nguy hại.

Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến chất thải nguy hại (CTNH).;

Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức
Theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, chủ nguồn chất thải nguy hại có trách nhiệm: Đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; có biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại; tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý; có khu vực lưu trữ tạp thời chất thải nguy hại, lưu giữa chất thải nguy hại trong các bao bì hoặc thiết bị lưu giữ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định; trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở, chủ nguồn thải chất thải nguy hại phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải nguy hại với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp; định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh với Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ khi chưa chuyển giao được trong các trường hợp sau: chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi; chưa tìm được chủ xử lý chất thải nguy hại phù hợp; lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại (định kỳ và đột xuất) và các hồ sơ, tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định; khi chấm dứt hoạt động phát sinh chất thải nguy hại, phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng.


Gọi điện
SMS
Trụ sở