Văn bản pháp luật

Stt Số ký hiệu Nội dung Tải về Ngày ban hành
1 55/2014/QH11 Luật Bảo vệ môi trường 2014 23/06/2014
2
129/NQ-CP
11/09/2020
3
1756/QĐ-BTNMT
11/08/2020
4 53/2020/NĐ-CP Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 05/05/2020
5 40/2019/NĐ-CP Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 13/05/2019
6 155/2016/NĐ-CP Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016
7 38/2015/NĐ-CP Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu 24/04/2015
8 19/2015/NĐ-CP Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 14/02/2015
9 18/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 14/02/2015
10 72/2017/TT-BTNMT Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 29/12/2017
11 36/2015/TT-BTNMT Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại 30/06/2015
12 80/2014/NĐ-CP Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 06/08/2014
13 11/VBHN-BTNMT Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 25/10/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *